100% Bonus<br>700 AZN + 250FS
100% Bonus
700 AZN + 250FS
Bonus almaq!

Məxfilik siyasəti

Şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı siyasət

1. Ümumi müddəalar

Şəxsi məlumatların emalı bu siyasət federal qanunun tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilir 27.07.2006. No. 152-FZ” personal data haqqında ” (bundan sonra – personal data Aktı) və şirin Bonanza (bundan sonra – operator) tərəfindən fərdi məlumatların emalı və şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirlər qaydasını müəyyən edir.

1.1. Operator şəxsi məlumatlarının emalı, o cümlədən şəxsi həyatın toxunulmazlığı hüquqlarının, şəxsi və ailə sirrinin qorunması zamanı insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına riayət olunmasını öz fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin ən mühüm məqsədi və şərtini qoyur.

1.2. Bu operatorun Şəxsi məlumatların işlənməsi ilə bağlı siyasəti (bundan sonra-siyasət) operatorun veb-saytın ziyarətçiləri haqqında ala biləcəyi bütün məlumatlara tətbiq olunur https://sweet-bonanza-game.com/.

2. İstifadə olunan əsas anlayışlar Siyasət

2.1. Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış emalı-hesablama texnikası vasitələri vasitəsilə fərdi məlumatların emalı.

2.2. Fərdi məlumatların bloklanması-fərdi məlumatların emalının müvəqqəti dayandırılması (əgər şəxsi məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün emal lazım olduğu hallar istisna olmaqla).

2.3. Veb – sayt-qrafik və informasiya materiallarının məcmusudur, həmçinin kompüter proqramları və məlumat bazaları, onların internet şəbəkəsində şəbəkə ünvanında mövcudluğunu təmin edir https://sweet-bonanza-game.com/.

2.4. Fərdi məlumatların informasiya sistemi-məlumat bazalarında olan və onların emalını təmin edən informasiya texnologiyaları və texniki vasitələrin məcmusudur.

2.5. Fərdi məlumatların simasızlaşdırılması-əlavə məlumatdan istifadə etmədən fərdi məlumatların konkret İstifadəçiyə və ya fərdi məlumatların digər subyektinə məxsusluğunu müəyyən etmək mümkün olmayan hərəkətlərdir.

2.6. Şəxsi məlumatların emalı – avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etməklə və ya belə vasitələrdən istifadə etmədən həyata keçirilən hər hansı hərəkət (əməliyyat) və ya hərəkətlərin (əməliyyatların) məcmusu şəxsi məlumatlarla, o cümlədən yığım, yazı, sistemləşdirmə, yığım, saxlama, dəqiqləşdirmə (yeniləmə, dəyişiklik), hasilat, istifadə, ötürülmə (yayılma, təqdim etmə, giriş), şəxsiləşdirmə, bloklaşdırma, silmə, fərdi məlumatların məhv edilməsi.

2.7. Operator – dövlət orqanı, Bələdiyyə orqanı, hüquqi və ya fiziki şəxs, fərdi məlumatların müstəqil və ya digər şəxslərlə birlikdə təşkil edilməsi və (və ya) işlənməsini həyata keçirən, habelə şəxsi məlumatların emal məqsədlərini müəyyən edən, emal edilməli olan şəxsi məlumatların tərkibi, şəxsi məlumatlarla həyata keçirilən hərəkətlər (əməliyyatlar).

2.8. Fərdi məlumatlar-veb-saytın müəyyən və ya müəyyən edilmiş istifadəçisinə birbaşa və ya dolayısı ilə aid olan hər hansı məlumat https://sweet-bonanza-game.com/.

2.9. Fərdi məlumatların subyekt tərəfindən yayılması üçün icazə verilən şəxsi məlumatlar – Şəxsi məlumatlar, fərdi məlumatların subyekt tərəfindən fərdi məlumatların işlənməsinə razılıq verməklə, fərdi məlumatların işlənməsinə icazə verilən şəxslərin məhdud olmayan dairəsinə giriş, fərdi məlumatlar haqqında Qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada (bundan sonra – yayılma üçün icazə verilən şəxsi məlumatlar) yayılması üçün.

2.10. Veb saytın istənilən istifadəçisi https://sweet-bonanza-game.com/.

2.11. Fərdi məlumatların təqdim edilməsi – fərdi məlumatların müəyyən şəxsə və ya şəxslərin müəyyən dairəsinə açıqlanmasına yönələn hərəkətlərdir.

2.12. Fərdi məlumatların yayılması – fərdi məlumatların qeyri-müəyyən şəxslər dairəsinə açıqlanması (Şəxsi məlumatların ötürülməsi) və ya məhdudiyyətsiz şəxslərin şəxsi məlumatları ilə tanış olmaq, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrində Şəxsi məlumatların açıqlanması, informasiya-telekommunikasiya şəbəkələrində yerləşdirilməsi və ya şəxsi məlumatlara hər hansı digər üsulla daxil olmaq üçün hər hansı hərəkətlər.

2.13. Fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsi – xarici dövlətin hakimiyyət orqanına, xarici fiziki və ya xarici hüquqi şəxsə xarici dövlətin ərazisinə fərdi məlumatların verilməsi.

2.14. Fərdi məlumatların məhv edilməsi – fərdi məlumatların informasiya sistemində fərdi məlumatların məzmununun daha da bərpa edilməsi mümkün olmadıqda və (və ya) şəxsi məlumatların maddi daşıyıcıları məhv edildikdə, Şəxsi məlumatların məhv edilməsi nəticəsində birdəfəlik həyata keçirilən istənilən hərəkətlər.

3. Əsas hüquq və vəzifələri Operator

3.1. Operator hüququna malikdir:

– Şəxsi məlumatlar subyektindən etibarlı məlumat və/və ya şəxsi məlumatları özündə əks etdirən sənədlər almaq;

– fərdi məlumatların subyekti tərəfindən fərdi məlumatların emalına razılıq geri alındığı halda, Operator fərdi məlumatların işlənməsini fərdi məlumatlar subyektinin razılığı olmadan şəxsi məlumatların işlənməsini davam etdirmək hüququna malikdir.;

– fərdi məlumatlar haqqında Qanunda və ona uyğun olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün zəruri və kifayət qədər tədbirlərin tərkibini və siyahısını müstəqil müəyyən etmək, əgər şəxsi məlumatlar haqqında Qanunda və ya digər federal qanunlarda ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa.

3.2. Operator borcludur:

– onun xahişi ilə fərdi məlumatların subyektinə onun şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı məlumat vermək;

– Rusiya Federasiyasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Şəxsi məlumatların işlənməsini təşkil etmək;

– fərdi məlumatların subyektlərinin və onların qanuni nümayəndələrinin müraciətlərinə və sorğularına fərdi məlumatlar haqqında qanunun tələblərinə uyğun olaraq cavab vermək;

– bu orqanın sorğusu əsasında fərdi məlumatlar subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqana bu cür sorğunun alındığı tarixdən 30 gün ərzində zəruri məlumatları bildirmək;

– Şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı bu siyasətə məhdudiyyətsiz girişi dərc etmək və ya başqa şəkildə təmin etmək;

– Şəxsi məlumatların qanunsuz və ya təsadüfi girişdən, məhv edilməsindən, dəyişdirilməsindən, bloklaşdırılmasından, surətinin çıxarılmasından, verilməsindən, yayılmasından, habelə şəxsi məlumatlara münasibətdə digər qanunsuz hərəkətlərdən qorunması üçün hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlər görmək;

– Şəxsi məlumatların ötürülməsini (yayılmasını, təqdim olunmasını, girişini) dayandırmaq, Şəxsi məlumatların işlənməsini dayandırmaq və şəxsi məlumatları Fərdi məlumatlar haqqında Qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda məhv etmək;

– Şəxsi məlumatlar haqqında Qanunda nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

4. Şəxsi məlumat subyektlərinin əsas hüquq və vəzifələri

4.1. Fərdi məlumatların subyektləri hüququna malikdirlər:

– Federal qanunlarda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, onun şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı məlumat almaq. Məlumatlar Operator tərəfindən fərdi məlumatların subyektinə əlçatan formada təqdim edilir və bu cür şəxsi məlumatların açıqlanması üçün qanuni əsasların olduğu hallar istisna olmaqla, onda fərdi məlumatların digər subyektlərinə aid şəxsi məlumatlar saxlanılmamalıdır. İnformasiyanın siyahısı və onun alınması qaydası şəxsi məlumatlar haqqında qanunla müəyyən edilmişdir;

– operatordan onun şəxsi məlumatlarının dəqiqləşdirilməsini, onların bloklanmasını və ya məhv edilməsini tələb etmək şəxsi məlumatlar natamam, köhnəlmiş, qeyri-dəqiq, qeyri-qanuni alınmış və ya bəyan edilmiş emal məqsədi üçün zəruri olmadıqda, habelə qanunla nəzərdə tutulmuş öz hüquqlarının müdafiəsi üzrə tədbirlər görməlidir;

– malların, işlərin və xidmətlərin bazarda irəliləməsi məqsədi ilə fərdi məlumatların emalı zamanı ilkin razılıq şərtini irəli sürmək;

– Şəxsi məlumatların emal razılıq geri;

– fərdi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqana və ya məhkəmə qaydasında onun şəxsi məlumatlarının emalı zamanı operatorun hüquqa zidd hərəkətlərindən və ya hərəkətsizliyindən şikayət vermək;

– Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqların həyata keçirilməsi.

4.2. Fərdi məlumatların subyektləri tələb olunur:

– özünüz haqqında etibarlı məlumatları operatora təqdim edin;

– Şəxsi məlumatların dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi) barədə operatora məlumat verin.

4.3. Özləri haqqında operatora düzgün olmayan məlumatları və ya sonuncunun razılığı olmadan digər fərdi məlumatlar haqqında məlumatları ötürən şəxslər Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

5. Operator aşağıdakı şəxsi istifadəçi məlumatlarını idarə edə bilər

5.1. Soyadı, adı, atasının adı.

5.2. E-mail.

5.3. Telefon nömrələri.

5.4. Saytda həmçinin internet-statistika xidmətlərinin (Yandex metrika və Google Analytics və s.) köməyi ilə ziyarətçilər haqqında (“cookie” faylları daxil olmaqla) şəxssiz məlumatların toplanması və emalı baş verir.

5.5. Yuxarıda göstərilən məlumatlar bundan sonra, siyasətin mətni ilə şəxsi məlumatların ümumi konsepsiyası birləşdirilir.

5.6. İrqinə, milli mənsubiyyətinə, siyasi baxışlarına, dini və ya fəlsəfi əqidəsinə, intim həyata, operatora aid şəxsi məlumatların xüsusi kateqoriyalarının işlənməsi həyata keçirilmir.

5.7. Fərdi məlumatlar haqqında Qanunun 1-ci maddəsinin 10-cu bəndində göstərilən şəxsi məlumatların xüsusi kateqoriyalarından yayılmaq üçün icazə verilən şəxsi məlumatların emalına, fərdi məlumatlar haqqında Qanunun 10.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qadağalara və şərtlərə əməl edildikdə yol verilir.

5.8. İstifadəçinin yayılması üçün icazə verilən şəxsi məlumatların emalına razılığı onun şəxsi məlumatlarının işlənməsinə dair digər razılaşmalardan ayrı rəsmiləşdirilir. Bu zaman fərdi məlumatlar haqqında Qanunun 10.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş şərtlərə əməl edilir. Belə razılığın məzmununa dair tələblər fərdi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən edilir.

5.8.1 Şəxsi məlumatların yayılmasına icazə verilən işlənməsinə razılıq istifadəçisi operatora birbaşa təqdim edir.

5.8.2 Operator, İstifadəçinin göstərilən razılığını aldığı andan üç iş günündən gec olmayaraq, emal şərtləri, Şəxsi məlumatların yayılması üçün icazə verilən şəxslərin məhdudiyyətsiz Dairəsi tərəfindən işlənməsinə qadağa və şərtlərin mövcudluğu barədə məlumat dərc etməyə borcludur.

5.8.3 Fərdi məlumatlar subyektinin yayılmasına icazə verdiyi şəxsi məlumatların ötürülməsi (yayılması, verilməsi, əldə edilməsi) Fərdi məlumatlar subyektinin tələbi ilə istənilən vaxt dayandırılmalıdır. Bu tələb fərdi məlumatların subyektinin soyadı, adı, atasının adı (əgər varsa), əlaqə məlumatı (telefon nömrəsi, e-poçt ünvanı və ya poçt ünvanı), habelə emalı dayandırılmalı olan fərdi məlumatların siyahısı daxil edilməlidir. Bu tələbdə göstərilən şəxsi məlumatlar yalnız onun göndərildiyi Operator tərəfindən işlənə bilər.

5.8.4 Yayılması üçün icazə verilən şəxsi məlumatların emalına razılıq bu siyasətin 5.8.3-cü bəndində Şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı göstərilən tələb operatora daxil olduğu andan öz təsirini dayandırır.

6. Şəxsi məlumatların emalı prinsipləri

6.1. Şəxsi məlumatların emalı qanuni və ədalətli əsasda həyata keçirilir.

6.2. Şəxsi məlumatların emalı konkret, əvvəlcədən müəyyən edilmiş və qanuni məqsədlərə nail olmaq ilə məhdudlaşır. Şəxsi məlumatların toplanması məqsədləri ilə bir araya sığmayan Şəxsi məlumatların işlənməsinə yol verilmir.

6.3. Emalı bir-biri ilə bir araya sığmayan məqsədlər üçün həyata keçirilən şəxsi məlumatları əks etdirən məlumat bazalarının birləşdirilməsinə yol verilmir.

6.4. Yalnız şəxsi məlumatlar emal edilir, hansılar ki, onların emal məqsədlərinə cavab verirlər.

6.5. Emal edilən şəxsi məlumatların məzmunu və həcmi bəyan edilmiş emal məqsədlərinə uyğundur. Emal edilmiş Şəxsi məlumatların emal edilmiş məqsədlərə görə ixtisar edilməsinə yol verilmir.

6.6. Şəxsi məlumatların emalı zamanı fərdi məlumatların dəqiqliyi, onların kifayət etməsi, zəruri hallarda isə şəxsi məlumatların emalı məqsədlərinə münasibətdə aktuallığı təmin edilir. Operator zəruri tədbirlər görür və/və ya natamam və ya qeyri-dəqiq məlumatların silinməsi və ya dəqiqləşdirilməsi üçün onların qəbul edilməsini təmin edir.

6.7. Şəxsi məlumatların saxlanması Şəxsi məlumatların bir mövzu müəyyən etməyə imkan verən formada həyata keçirilir, Şəxsi məlumatların emal məqsədi tələb daha uzun deyil, şəxsi məlumatların saxlama müddəti federal qanun tərəfindən müəyyən deyil, əgər, kimə tərəf, faydalanan və ya şəxsi məlumatların bir mövzu olan zamin. Emal Şəxsi məlumatlar məhv və ya federal qanunla başqa nəzərdə tutulmayıbsa, emal məqsədlərinə nail olmaq və ya bu məqsədlərə nail olmaq üçün ehtiyac itirildikdə təcrid olunur.

7. Şəxsi məlumatların emalı məqsədləri

7.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənməsinin məqsədi:

– istifadəçinin veb-saytdakı xidmətlərə, məlumatlara və/və ya materiallara girişini təmin etmək https://sweet-bonanza-game.com/.

7.2. Həmçinin operator istifadəçiyə yeni məhsullar və xidmətlər, xüsusi təkliflər və müxtəlif tədbirlər barədə bildiriş göndərmək hüququna malikdir. İstifadəçi informasiya mesajlarının alınmasından həmişə imtina edə bilər və operatora elektron poçt ünvanına məktub göndərə bilər [email protected] “yeni məhsullar və xidmətlər və xüsusi təkliflər haqqında bildirişlərin rədd edilməsi”qeydləri ilə.

7.3. İnternet-statistika xidmətlərinin köməyi ilə toplanan istifadəçilərin şəxsiyyətsiz məlumatları istifadəçilərin saytdakı hərəkətləri, saytın keyfiyyətinin və məzmununun yaxşılaşdırılması barədə məlumatların toplanmasına xidmət edir.

8. Şəxsi məlumatların emalının hüquqi əsasları

8.1. Operator tərəfindən şəxsi məlumatların emalının hüquqi əsasları aşağıdakılardır:

– fəaliyyətinizlə bağlı münasibətləri tənzimləyən normativ hüquqi aktları qeyd edin, məsələn, fəaliyyətiniz İnformasiya Texnologiyaları, xüsusilə saytların yaradılması ilə bağlıdırsa, burada 27.07.2006 N 149-FZ-dən “informasiya, informasiya texnologiyaları və məlumatların qorunması haqqında” Federal Qanunu göstərə bilərsiniz;

– operatorun nizamnamə sənədləri;

– operator və fərdi məlumatların subyekti arasında bağlanan müqavilələr;

– federal qanunlar, Şəxsi məlumatların qorunması sahəsində digər normativ hüquqi aktlar;

– istifadəçilərin şəxsi məlumatlarının işlənməsinə, yayılması üçün icazə verilən şəxsi məlumatların emalına razılığı.

8.2. Operator yalnız istifadəçinin şəxsi məlumatlarını doldurduqda və/və ya saytda yerləşən xüsusi formalar vasitəsilə istifadəçi tərəfindən müstəqil şəkildə göndərildikdə emal edir https://sweet-bonanza-game.com / və ya elektron poçt vasitəsilə operatora göndərilən. İstifadəçi müvafiq formaları dolduraraq və/və ya şəxsi məlumatlarını operatora göndərməklə bu siyasətə öz razılığını bildirir.

8.3. Operator İstifadəçinin brauzer parametrlərində icazə verildikdə (“cookie” fayllarının saxlanması və JavaScript texnologiyasından istifadə daxil olmaqla) istifadəçi barəsində şəxssiz məlumatları emal edir.

8.4. Fərdi məlumatların subyekti öz şəxsi məlumatlarının verilməsi barədə müstəqil qərar qəbul edir və öz iradəsi və marağı ilə sərbəst şəkildə razılıq verir.

9. Şəxsi məlumatların emalı şərtləri

9.1. Şəxsi məlumatların emalı fərdi məlumatların subyektinin razılığı ilə onun şəxsi məlumatlarının işlənməsi üçün həyata keçirilir.

9.2. Fərdi məlumatların işlənməsi Rusiya Federasiyasının beynəlxalq müqaviləsində və ya qanunla nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə təyin edilmiş funksiyaları, səlahiyyətləri və vəzifələrini yerinə yetirmək üçün zəruridir.

9.3. Fərdi məlumatların işlənməsi ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi, məhkəmə aktının, digər orqanın və ya vəzifəli şəxsin icra icraatı haqqında Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq icra edilməli olan aktının icrası üçün zəruridir.

9.4. Şəxsi məlumatların emalı Şəxsi məlumatlar subyektinin tərəf olduğu və ya faydalanan şəxs və ya zamin olduğu müqavilənin icrası, habelə şəxsi məlumatlar subyektinin təşəbbüsü ilə müqavilənin və ya fərdi məlumatlar subyektinin faydalanan şəxs və ya zamin olacağı müqavilənin bağlanması üçün zəruridir.

9.5. Fərdi məlumatların işlənməsi operatorun və ya üçüncü şəxslərin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin həyata keçirilməsi və ya ictimai əhəmiyyətli məqsədlərə nail olmaq üçün, bu şərtlə ki, şəxsi məlumatların subyektinin hüquq və azadlıqları pozulmasın.

9.6. Fərdi məlumatların emalı həyata keçirilir, fərdi məlumatların subyektinin təqdim etdiyi şəxslərin məhdudiyyətsiz dairəsinə giriş və ya onun xahişi ilə həyata keçirilir (bundan sonra – açıq Şəxsi məlumatlar).

9.7. Federal qanuna uyğun olaraq dərc edilməli və ya açıqlanmalı olan şəxsi məlumatların emalı həyata keçirilir.

10. Fərdi məlumatların toplanması, saxlanması, ötürülməsi və digər emal növləri qaydası

Operator tərəfindən emal edilən şəxsi məlumatların təhlükəsizliyi Şəxsi məlumatların qorunması sahəsində qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinin tam həcmdə yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə təmin edilir.

10.1. Operator Şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin edir və səlahiyyətsiz şəxslərin şəxsi məlumatlarına girişi istisna edən hər cür tədbirlər görür.

10.2. Qüvvədə olan qanunvericiliyin icrası ilə bağlı hallar istisna olmaqla, və ya fərdi məlumatların subyekti tərəfindən mülki-hüquqi müqavilə üzrə öhdəliklərin icrası üçün üçüncü şəxsə məlumatların ötürülməsinə operatora razılıq verildiyi hallarda istifadəçinin şəxsi məlumatları heç vaxt, heç bir şərt daxilində üçüncü şəxslərə verilməyəcəkdir.

10.3. Şəxsi Məlumatlarda qeyri-dəqiqlik aşkar edildikdə, istifadəçi operatorun elektron poçt ünvanına operatora bildiriş göndərməklə, onları müstəqil şəkildə aktuallaşdıra bilər [email protected] “Şəxsi məlumatların aktuallaşdırılması”qeydiylə.

10.4.

Fərdi məlumatların emal müddəti, əgər müqavilədə və ya qüvvədə olan qanunvericilikdə ayrı müddət nəzərdə tutulmayıbsa, Şəxsi məlumatların toplandığı məqsədlərə nail olmaq üçün müəyyən edilir.
İstifadəçi istənilən vaxt fərdi məlumatların emalına razılığını geri götürə bilər və operatora elektron poçt vasitəsilə operatorun elektron ünvanına bildiriş göndərə bilər [email protected] “Şəxsi məlumatların emalına razılığın geri alınması”qeydləri ilə.

10.5. Üçüncü tərəf xidmətləri, o cümlədən ödəniş sistemləri, rabitə vasitələri və digər xidmət təminatçıları tərəfindən toplanmış bütün məlumatlar istifadəçi razılaşmasına və Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq həmin şəxslər (operatorlar) tərəfindən saxlanılır və işlənilir. Fərdi məlumatların subyekti və / və ya istifadəçi göstərilən sənədlərlə müstəqil surətdə tanış olmalıdır. Operator üçüncü şəxslərin, o cümlədən bu bənddə göstərilən xidmət provayderlərinin hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşımır.

10.6. Fərdi məlumatların subyektinin müəyyənləşdirdiyi qadağalar (girişin təqdim edilməsindən başqa), habelə yayılmasına icazə verilən şəxsi məlumatların emalına və ya işlənməsinə (girişin alınmasından başqa) qoyulan qadağalar Şəxsi məlumatların dövlət, ictimai və digər ictimai maraqlarda işlənməsi hallarında, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hallarda qüvvədə olmur.

10.7. Fərdi məlumatların emalı zamanı Operator Şəxsi məlumatların məxfiliyini təmin edir.

10.8. Operator Şəxsi məlumatların bir şəxsiyyətinin müəyyən etməyə imkan verən formada Şəxsi məlumatların saxlanmasını həyata keçirir, Şəxsi məlumatların emal məqsədi tələb etdiyindən daha uzun deyil, əgər şəxsi məlumatların saxlanma müddəti federal qanunla, onun tərəfindən, faydalanan şəxs və ya fərdi məlumatların subyektinin olduğu Zamin tərəfindən müəyyənləşdirilməyibsə.

10.9. Fərdi məlumatların işlənməsinin dayandırılması şərti fərdi məlumatların emalı məqsədlərinə nail olmaq, fərdi məlumatlar subyektinin razılığının qüvvədə olma müddətinin qurtarması və ya fərdi məlumatlar subyektinin razılığının geri götürülməsi, habelə fərdi məlumatların qanunsuz emalının aşkar edilməsi ola bilər.

11. Alınmış şəxsi məlumatlarla Operator tərəfindən həyata keçirilən hərəkətlərin siyahısı

11.1. Operator Şəxsi məlumatların toplanması, yazılması, sistemləşdirilməsi, toplanması, saxlanması, dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), çıxarılması, istifadəsi, ötürülməsi (yayılması, verilməsi, əldə edilməsi), şəxsiləşdirilməsi, bloklaşdırılması, silinməsi və məhv edilməsi həyata keçirir.

11.2. Operator informasiya-telekommunikasiya şəbəkələri üzrə alınmış informasiyanın əldə edilməsi və/və ya ötürülməsi ilə və ya olmadan fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada emalını həyata keçirir.

12. Şəxsi məlumatların transsərhəd ötürülməsi

12.1. Fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsinin həyata keçirilməsinə başlamazdan əvvəl operator əmin olmalıdır ki, ərazisinə fərdi məlumatların ötürülməsini həyata keçirmək nəzərdə tutulan xarici dövlət tərəfindən fərdi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının etibarlı müdafiəsi təmin edilir.

12.2. Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verməyən xarici dövlətlərin ərazisində fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsi yalnız fərdi məlumatlar subyektinin öz şəxsi məlumatlarının transsərhəd ötürülməsinə və/və ya şəxsi məlumatlar subyektinin tərəf olduğu müqavilənin yerinə yetirilməsinə fərdi məlumatlar subyektinin yazılı razılığı olduqda həyata keçirilə bilər.

13. Şəxsi məlumatların məxfiliyi

Operator və şəxsi məlumatlara çıxış əldə edən digər şəxslər Federal qanunda başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, üçüncü şəxslərə açıqlamamaq və şəxsi məlumatları şəxsi məlumatların subyektinin razılığı olmadan yaymamağa borcludurlar.

14. Yekun müddəalar

14.1. İstifadəçi elektron poçt vasitəsilə operatora müraciət edərək, onun şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı maraqlı məsələlər üzrə istənilən izahatı ala bilər [email protected].

14.2. Bu sənəddə Operator tərəfindən fərdi məlumatların emalı siyasətinin hər hansı bir dəyişikliyi əks olunacaq. Siyasət yeni versiyası ilə əvəz edilməzdən əvvəl qeyri-müəyyən fəaliyyət göstərir.

14.3. Pulsuz çıxış siyasətinin aktual versiyası İnternet şəbəkəsində ünvanında yerləşir. https://sweet-bonanza-game.com/privacy-policy/.